تاريخ : جمعه 16 بهمن 1394برچسب:, | 12:24 | نويسنده : zahra.z--zahra.a

برخی کلمات به دوشکل به کار میروند ، نظیر ((خرف ، خرفت )) یا ((خورش ،خورشت))هنگام نوشتن املا ،لازم است به نحوه ی تلفظ گوینده ی این گونه کلمات توجه داشته باشیم.

 

 

کلمات مهم املایی درس:

 

خارکش پیری - دلق درشت- خار - فرازنده - دل های نژند- جیب - بگشادی - ثنایت گفتن - شکر عطایت سفتن - رخش پندار - چاشت - خسی چون تو - زین سان گام -


برچسب‌ها:
تاريخ : جمعه 16 بهمن 1394برچسب:, | 11:56 | نويسنده : zahra.z--zahra.a

مثنوی به معنای دوتایی است .زیرا در هر بیت دو قافیه مستقل آمده است یعنی هردو مصراع قافیه دارد و با بیت بعد فرق دارد.از آنجا که مثنوی به لحاظ قافیه محدودیت سایر قوالب را ندارد،درداستان سرایی از آن استفاده می شود وازاین رو مثنوی نیز قالب حماسی است .درواقع مثنوی قالبی از شعر فارسی است  که دارای ابیات زیادی بوده و برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی کاربرد دارد .سرودن مثنوی از قرن سوم تا چهارم هجری آغاز شده است .

به قافیه های شعر درس تو جه کنید .بااندکی دقت متوجه می شویم که قافیه های هر بیت با بیت دیگر متفاوت است ...شکل قافیه دراین نوع شعر بدین صورت است:

 

 

-------------------------------------------#                        -----------------------------------------#

-------------------------------------------*                         -----------------------------------------*

-------------------------------------------+                        ------------------------------------------+

-------------------------------------------$                         ------------------------------------------$

 

 

ازمهم ترین مثنوی های فارسی ،میتوان به شاهنامه فردوسی ، بوستان سعدی ،مثنوی مولوی و لیلی و مجنون نظامی را نام برد.


برچسب‌ها: